rostlinná výroba

Společnost hospodaří v podhůří Orlických hor v katastrech obcí Opočno, Semechnice, Trnov, Záhornice, Zádolí, Houdkovice, Byzhradec, Podbřezí, Bílý Újezd, Hroška, Ještětice, Solnice, Masty, Lhota u Dobrušky, Solnice, Přepychy, Lično, Černíkovice, Domašín, Třebešov, Libel, Lipovka, Slemeno a Litohrady.

Klima, půdní podmínky

Hospodaříme na tzv. české křídové pánvi, v orlicko-ždárské oblasti. Podnebí je v oblasti velmi rozdílné. Průměrný roční úhrn srážek je okolo 650 mm a průměrná roční teplota kolísá mezi 7 až 8 st. Celsia. Většina zdejších půd vznikla ze slínů a slínovců. (severní část Černíkovic, Byzhradec, Trnov, Houdkovice, Semechnice, Hroška, Bílý Újezd – část od silnice č. 14 směrem ke Hrošce a Ostrovu.) Jedná se o zrnitostně velmi těžké půdy, deštové srážky jsou během roku často v půdním profilu dlouho zadržovány a způsobují její zamokření (oglejení profilů). Poměrně krátká vegetační doba, nízké teploty, pozdní mrazy, zvláště ve vlhkých letech je z agronomického hlediska klima často limitujícím faktorem polního zemědělského podnikání. Další část půd vznikla na opukách.

Odvodnění zrnitostně těžkých rolí (Černíkovice, Bílý Újezd, Masty, Trnov, Semechnice, Byzhradec aj.) se osvědčilo a umožnuje daleko racionálnější využití půdního fondu. Stejně tak i místní regulace vodotečí přispěly ke zlepšení fyzikálních vlastností lučních půd a k určité stálosti jejich výnosů. Dlouhodobou intenzivní kultivací dříve zalesněných pozemků, pěstováním a střídáním plodin, pravidelným hnojením a užíváním humózních hmot se zlepšilo druhové složení, fyzikálně chemický stav a biologické vlastnosti profilů.

Struktura výroby z hlediska plodin

V současnosti hospodaříme na cca 4100 ha zemědělské půdy, z toho činí orná půda cca 3650 ha. Naše činnost je zaměřena na pěstování krmných obilovin (ječmen, pšenice, kukuřice) pro výrobu krmných směsí, statkových objemných krmiv (silážní kukuřice, vojtěšková, jetelová a travní senáž) pro potřeby vlastní ŽV a vlastní BPS. Dále se zaměřujeme na sladovnický ječmen, oz. řepku a některé speciální maloobjemové plodiny (kmín, len potravinářský, ostropestřec, bob, jetel červený).

Distribuci krmných směsí provádíme převážně jako volně ložené.